"Mentorschap met een heldere kijk op cliënt, zorg en samenleving!"

Doelgroep van de professionele mentor

Een mentor is van belang als iemand door fysieke of psychische problemen niet zelf de regie kan voeren over de zorg die nodig is. Regelmatig wordt dit door familieleden (ouders, broers of zussen) opgevangen of zijn er in de directe omgeving familieleden, vrienden of kennissen en soms mantelzorgers die deze taak op zich nemen. De mentor is er voor die mensen waarvan de naasten dit niet willen of kunnen behartigen. De cliënt heeft vaak complexe problematiek. Een mentor kan oplossing bieden als er onenigheid ontstaat binnen de familie over de invulling van de zorg of over de beste behandeling voor iemand. De mentor is neutraal en stelt het belang van de cliënt centraal. Voor de mentor is het van belang dat er rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de cliënt en dat de kwaliteit van leven voorop staat.

Taken van de mentor

De mentor onderhoudt een aantal keren per jaar contact met degene waarover hij mentor is en komt regelmatig langs om te zien hoe het met hem of haar gaat. Voor zowel cliënt als mentor is het, indien mogelijk, wenselijk dat er een persoonlijk gesprek plaatsvindt. Daarnaast heeft de mentor regelmatig contact met de familie, verwanten en de begeleiders of verzorgers van de cliënt. De mentor vertegenwoordigt en toetst het welzijn van de cliënt specifiek op het gebied van begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Hiervoor is samenwerking tussen de mentor en het team van behandelaren en begeleiders van groot belang, zij zien de cliënt namelijk dagelijks en kennen zijn ‘staat van zijn’.
De mentor neemt deel aan het multidisciplinair overleg waarin het behandel/zorgplan wordt geëvalueerd en doelen worden gesteld voor een nieuwe periode. De mentor toetst de behandeldoelen gedurende de looptijd van het behandel/zorgplan en ziet er op toe dat de geboden zorg overeenkomstig is met de gemaakte afspraken.